Belastingherziening

20-06-2015 07:42

Vandaag heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief over de aangekondigde belastingherziening aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de belastingherziening is het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Verder spreekt het kabinet de ambitie uit om de lasten op arbeid te verlagen. Op hoofdlijnen is een combinatie van de volgende maatregelen mogelijk:

  • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en een verhoging van de kinderopvangtoeslag.
  • Een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen.
  • Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000. Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt.
  • Een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief waardoor mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% gaan betalen.
  • Medefinanciering van deze maatregelen door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting.
  • Herziening autobelastingen. De autobrief hierover zal binnenkort ook aan de Tweede Kamer worden gestuurd.
  • Voor box 3 wordt voorgesteld om het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek te herijken op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief van 30% blijft in stand.
  • Harmonisatie van de tarieven voor de btw, met uitzondering van de btw op voedingsmiddelen.
  • Meer gelijke behandeling eigen vermogen (dividend) en vreemd vermogen (rente).
  • Verruiming gemeentelijk belastinggebied. Dit kan door de lasten op arbeid te verlagen.

Het kabinet streeft ernaar om uiterlijk in het Belastingplan 2016 concrete voorstellen te doen.

Bron: RB Adviseurs

Terug